ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ?

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ?

ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಅನಂತಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 25 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಡಿಗ್ರಾಮವಾಗಿದ್ದು ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 2 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿಗೆ ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರದಿಂದಲೂ ಬರಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅನಂತಪುರದಿಂದ 75.ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ರೈಲು ಮಾರ್ಗ:

ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗವಿದ್ದು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು.

ಪವಾಡಗಳು

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿಗೆ ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರುವ ಮುಂಚಿನ ಮಹಿಮೆಗಳು ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ನೋಡಿದರೆ, ಇವರು ಕಲ್ಯಾಣದುರ್ಗ, ಬೆಳಗುಪ್ಪೆ, ಮುಷ್ಟೂರು, ಉರವಕೊಂಡ, ವೆಲುಗೊಂಡೆ, ಚೀಕಲಗುರಿಕಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತೆಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪವಾಡಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದಂತೆಯೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಪೂಜೆಯ ಸಮಯ

ಉದಯ 6 AM to 8 AM
ಸ೦ಜೆ 6 PM to 8 PM

ಫೋಟೋಗಳು

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ

ಶ್ರೀ ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಜೀವಸಮಾಧಿ,

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ – 583111

ಬಳ್ಳಾರಿ (ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ)

   
08392-295401, 94804 75401
   
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.