ಟ್ರಸ್ಟನ ಬಗ್ಗೆ

ಶ್ರೀ ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಜೀವಸಮಾಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ 1974 ರಲ್ಲಿ ನೊಂದಣಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನೊಂದಣಿಯಾದಾಗ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಟ್ರಸ್ಟ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು.

1

ಶ್ರೀ. ಪಾಟೀಲ್ ಭೀಮನಗೌಡ

ತಂದೆ: ವಿರುಪಾಕ್ಷಗೌಡ

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

2

ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್. ಸಿದ್ದಲಿಂಗನಗೌಡ

ತಂದೆ: ಪಂಪನಗೌಡ,

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ

ಖಜಾಂಚಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

3

ಶ್ರೀ. ಸಿ.ಎಂ.ಚಂದ್ರಮೌಳಿ

ತಂದೆ: ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ,

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

4

ಶ್ರೀ.ಊಳುರು. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ: ನಾಗಪ್ಪ,

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

5

ಶ್ರೀ.ಮೇಟಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ: ಸಿದ್ದಪ್ಪ,

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

6

ಶ್ರೀ.ಕೆ. ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ತಂದೆ: ಪಂಪನಗೌಡ

ಜೋಳದರಾಶಿ

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

7

ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಜಿ.ಪಂಪನಗೌಡ ತಂದೆ:ಕಟ್ಟೆಗೌಡ

ಕಾರೇಕಲ್ಲು

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

8

ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಬುಷ್ಯಣ್ಣ ತಂದೆ: ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ

ಆದೋನಿ(a.p)

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

9

ಶ್ರೀ.ಎ.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರಪ್ಪ

ತಂದೆ: ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ

ಬೆಂಗಳೂರು

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

ತದನಂತರ ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಪಿ.ಬಸವನಗೌಡ್ರು, ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ, ಶ್ರೀ.ವೈ.ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಗೌಡ್ರು, ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗು ಶ್ರೀ. ಮೋಕ ಎರ್ರೆಪ್ಪ ,ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ , ಶ್ರೀ. ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗಪ್ಪ, ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ , ಶ್ರೀ. ಮೇಟಿ. ಶಿವಪ್ಪ ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ, ಶ್ರೀ. ಜೆ.ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ,ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ, ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಚೆನ್ನವೀರನಗೌಡ, ಜೋಳದರಾಶಿ, ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಪಂಪನಗೌಡ, ಜೋಳದರಾಶಿ, ಶ್ರೀ. ಜಿ.ಶಿವಶಂಕರಗೌಡ, ಕಲ್ಲುಕಂಬ, ಶ್ರೀ.ಐ.ಬಸವರಾಜ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಶ್ರೀ.ಲಿಂಗನಗೌಡ, ವಣೇನೂರು, ಶ್ರೀ. ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಕಲ್ಲುಬಾವಿ, ಶ್ರೀ.ಚನ್ನಬಸವನಗೌಡ, ರಾರಾವಿ, ಶ್ರೀ. ವೀರನಗೌಡ, ಉರವಕೊಂಡ , ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕೆಳಕಂಡವರು ಟ್ರಸ್ಟನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

1

ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್. ಬಾಳನಗೌಡ.

ತಂದೆ: ಹೆಚ್.ವಿ. ಕರಿಬಸವನಗೌಡ

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

2

ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಡಿ.ರುದ್ರಣ್ಣ ತಂದೆ:ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ

ಖಜಾಂಚಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

3

ಶ್ರೀ.ವಿರುಪಾಕ್ಷಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್

ತಂದೆ: ಪಾಟೀಲ್ ಭೀಮನಗೌಡ

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

4

ಶ್ರೀ.ಉಳ್ಳೂರು. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ: ನಾಗಪ್ಪ

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

5

ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಜಿ.ಕರಿಬಸವನಗೌಡ.

ತಂದೆ: ಪಂಪನಗೌಡ

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

6

ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಗೌಡ

ತಂದೆ: ಮಲ್ಲನಗೌಡ

ಕಲ್ಲುಕಂಬ

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

7

ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣಗೌಡ ತಂದೆ: ದೊಡ್ಡನಗೌಡ

ಜೋಳದರಾಶಿ

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

8

ಶ್ರೀ.ಭೀಮನಗೌಡ ತಂದೆ: ಲಿಂಗನಗೌಡ

ಕಗ್ಗಲ್ಲು

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

9

ಶ್ರೀ.ಯು.ಬಸವರಾಜ, ತಂದೆ: ಶಿವಕುಮಾರ ಗೌಡ ವಕೀಲರು

ಬಳ್ಳಾರಿ

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಚೆನ್ನಪ್ಪ , ತಂದೆ: ಮಹಾನಂದಪ್ಪ, ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ , ಶ್ರೀ,ಕೆ.ಜಂಬುನಾಥ, ತಂದೆ: ಬಸಣ್ಣ ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ, ಇವರು ಕಟ್ಟಡ, ಕಮಿಟಿ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪವಾಡಗಳು

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿಗೆ ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರುವ ಮುಂಚಿನ ಮಹಿಮೆಗಳು ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ನೋಡಿದರೆ, ಇವರು ಕಲ್ಯಾಣದುರ್ಗ, ಬೆಳಗುಪ್ಪೆ, ಮುಷ್ಟೂರು, ಉರವಕೊಂಡ, ವೆಲುಗೊಂಡೆ, ಚೀಕಲಗುರಿಕಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತೆಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪವಾಡಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದಂತೆಯೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಪೂಜೆಯ ಸಮಯ

ಉದಯ 6 AM to 8 AM
ಸ೦ಜೆ 6 PM to 8 PM

ಫೋಟೋಗಳು

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ

ಶ್ರೀ ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಜೀವಸಮಾಧಿ,

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ – 583111

ಬಳ್ಳಾರಿ (ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ)

   
08392-295401, 94804 75401
   
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.